En compliment d’allò establert a l’art.11 de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i a l’ art. 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’ abril de 2016, us informem del següent:

  1. El Col·legi de Mediadors d’ Assegurances de Barcelona disposa en calitat de responsable d´ un fitxer o base de dades dels seus col.legiats i altres persones relacionades amb el sector assegurador, que recull les necessàries per un eficaç compliment de les seves funcions. Amb la seva participació i incorporació  a la plataforma de la Setmana Mundial 2020, vosté AUTORITZA a que conservem les seves dades com a participant amb la única finalitat de cursar-vos la publicació electrònica Mediario News així com les comunicacions relatives a actes i events organitzats pel Col·legi. Aquestes dades es conservaran mentre vosté no revoqui el seu consentiment i demani la seva cancel.lació

Són destinataris d´aquestes dades i  informació: únicament el Col·legi amb les finalitats abans explicades.

  • ELS SEUS DRETS: Vostè pot accedir a les esmentades dades, així com rectificar-les i cancel·lar-les o limitar-ne el seu ús. Té dret a rebre un duplicat degudament estructurat i d´ús comú de les seves dades i de lectura mecànica i a transmetre’ls a una altre responsable de tractament, o bé a que aquest mateix Col·legi els transmeti al responsable que ens indiqui a petició seva (dret de portabilitat). Té dret a retirar el consentiment donat al seu tractament en qualsevol moment sense que això afecti a la validesa del tractament previ a aquesta retirada. Així mateix, té dret a presentat una reclamació davant de l’ autoritat de control en matèria de protecció de dades; l’ Agència de Protecció de Dades central o catalana (www.agpd.es / apdcat.gencat.cat)
  • El responsable del fitxer o base de dades és aquest Col.legi de Mediadors d’ Assegurances de Barcelona, essent la seva adreça Passeig de Sant Joan, 33, 08010 Barcelona, i el seu web www.elcol-legi.org
  • Aquest Col.legi no farà servir les seves dades per a prendre decisions automatitzades ni per a l’ elaboració de perfils